Čím se zabývám

Hlavním oborem mého zájmu je didaktika mateřského jazyka na základní a střední škole – pochopitelně s důrazem na češtinu.

Poznání věd o jazyku i edukačních věd – a v tom samozřejmě oborové didaktiky mateřského jazyka – se dynamicky rozvíjí. Proměňuje se kulturně-sociální prostředí, ve kterém žijeme, zásadně se mění způsob, jak spolu komunikujeme. Do této reality vyrůstají naše děti, každodenně se v ní pohybují a oprávněně se očekává, že škola na změněnou situaci bude reagovat.
Jaká je v takovém světě role výuky češtiny?
Jak na tyto změny odpovídá výuka češtiny a jak by odpovídat měla?
Jak zvýšit kvalitu výuky češtiny v naší škole?
Jaké jsou možnosti odstranit problémy, které výuku češtiny dlouhodobě zatěžují?

To jsou otázky, na něž se pokouším hledat odpovědi nejen v teorii při studiu nejnovějších odborných zdrojů jak v oblasti edukačních věd, tak v oblasti věd o jazyce, ale také v praxi, a to nejen výzkumem různých aspektů vzdělávání v češtině, ale rovněž neustálým pohybem ve školní praxi a komunikací s učiteli či se žáky.

Hlavní témata, která řeším:

 • problémy výuky češtiny na ZŠ a SŠ
 • rozvoj komunikační kompetence žáků
 • pozice výuky mluvnice ve výuce mateřského jazyka
 • vztah výuky mluvnice k rozvoji komunikačních dovedností žáků
 • možnosti integrace jazykové, komunikační a literární složky
 • aktuální kulturně-sociální a komunikační kontexty ve výuce českého jazyka
 • vztah vstupů (RVP), procesů (výuky) a výstupů (zkoušky) ve výuce češtiny
 • autenticita výuky češtiny v naší škole a mnoho dalších

Co nabízím

 • mentoring
  • Dlouhodobá spolupráce přímo ve škole. Dojíždím do školy, hospituji v hodinách a společně s učitelem rozvíjíme jeho dovednosti.
 • supervize
  • Krátkodobá spolupráce přímo ve škole. Přijedu do školy, hospituji v hodinách a společně s učitelem reflektujeme konkrétní problém, na který se chce zaměřit.
 • intervize
  • Krátkodobá či dlouhodobá spolupráce přímo ve škole. Přijedu do školy, vyučuji vybraný obsah dle potřeby školy, společně s učiteli následně reflektujeme průběh výuky.
 • školení formou přednášky či semináře (pracovní dílny)
 • jiné formy dle dohody


Hlavní témata

Aktuální problémy výuky českého jazyka

V letech 2017–2019 jsem vedl výzkumný tým, jehož hlavním úkolem byla analýza současného stavu výuky češtiny na 1. a 2. stupni ZŠ. Zjistili jsme, že edukační praxe českého jazyka trpí neduhy, z nichž mnohé jsou v oborové didaktice češtiny reflektovány dlouhodobě. Nejenže výuka v mnohém sleduje mylné cíle, ale zároveň u některých celků setrvává na pojetích, která jsou v lingvistice nebo  v edukačních vědách dávno překonané.

Pracovní dílna se zaměří na některé časté problémy výuky češtiny, a to formou případových studií – formou analýzy konkrétních autentických případů z výuky. Sledovaná bude kvalita výuky češtiny především z obsahového hlediska. K problémům budeme hledat řešení, která budou založena nejen na aktuálním poznání vědy, ale také ukotvena v každodenní pedagogické praxi školy i dokumentech vzdělávací politiky ČR (především RVP a Strategie 2030+).

Komunikační pojetí v integrované výuce tzv. mluvnice a slohu

Jaké jsou možnosti a limity výuky češtiny na základní škole? Co skutečně potřebují naši žáci znát o fungování jazyka? Jak propojit výuku jazyka a komunikace? K čemu by mělo poznání jazyka sloužit? A jaké povahy by toto poznání mělo být? Podařilo se naplnit ideje oborové didaktiky češtiny a Rámcového vzdělávacího programu, v nichž je jako hlavní cíl výuky češtiny postulován cíl komunikační? 

Tradice jazykového vyučování u nás je již takřka dvousetletá a je založena na předpokladu, že poznání fungování jazykového systému vede k rozvoji komunikačních dovedností a myšlení žáků. Výuce mluvnice věnujeme velikou pozornost, a přitom naši žáci mají mnohdy značné problémy s porozuměním i produkcí textu. Pracovní dílna se zaměří na možnosti zvýšení funkčnosti ve výuce tzv. mluvnice (v propojení s výukou komunikace, resp. slohu). 

Komunikační nauka o českém jazyku: inovativní koncepce výuky češtiny

Komunikační nauka o českém jazyku – tak jsme nazvali inovativní koncepci výuky češtiny, kterou jsme představili v knize Školní výpravy do krajiny češtiny: didaktika českého jazyka pro základní školy. Koncepce představuje ucelený systém výuky češtiny, který je – v souladu s aktuálním českým i zahraničním poznáním věd o jazyce i edukačních věd – postaven na komunikačním základu. Postupuje od komunikace k jazyku a od poznání jazyka zpět ke komunikaci.

Pracovní dílna se zaměří na představení koncepce pomocí konkrétních příkladů utváření inovativně pojatého výukového prostředí českého jazyka.

Autenticita výuky češtiny

S ohledem na proměny kulturně-sociální reality kolem nás a především s ohledem na rozvoj technologií, který zásadně proměňuje způsoby komunikace mezi lidmi, se výuka češtiny ocitá v úplně novém kontextu. Do jaké míry tyto změny výuka češtiny reflektuje v obsahu i způsobu didaktického zpracování obsahu? Jak moc se zaměřuje na skutečné potřeby žáků a svět, v němž se každodenně žáci pohybují?

Pracovní dílna se zaměří na aktuální komunikační kontexty, technologie ve výuce češtiny, využívání elektronických zdrojů, zapojení živých textů a autentických kontextů do výuky, způsoby odstranění schematičnosti, šablonovitosti a komunikační fiktivnosti ve výuce češtiny, možnosti zvýraznění reálnosti komunikačních procesů při rozvoji komunikačních dovedností žáků atd.


O mně

Dobrý učitel dokáže dítě ovlivnit na celý život – což je i můj případ. Za svůj celoživotní zájem o češtinu a později o její výuku vděčím Janě Trunkátové, své češtinářce a třídní učitelce ze základní školy. Na hodiny byla vždy perfektně připravená, postupovala velmi systematicky, byla vlídně přísná, ale přitom spravedlivá. Ona mě nadchla nejen pro obor, ale taky pro učitelství.

Později jsem poznal i další osobnosti, které mě v mém pedagogickém směřování značně ovlivnily – ředitelka mého gymnázia Alena Štachová nebo němčinářka Hana Davidová Kubinová. Nepodařilo se jim sice vzbudit ve mně zájem o matematiku či němčinu, ale svým lidským přístupem, kdy jsem cítil, že jim na jejich žácích záleží, mi ukázaly, jak krásné může být učitelství.

Angličtina a čeština, které jsem vystudoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, pro mne byly jasnou volbou. Hned v prvním ročníku jsem nastoupil jako učitel 2. stupně na základní školu v pražských Jinonicích, nejprve jsem vyučoval pouze angličtinu, později se k tomu přidala i čeština, a nakonec dokonce občanská výchova. Práce na základní škole mě naplňovala a kolektiv 2. stupně, v němž jsem měl možnost pracovat, ztělesňoval přesně ty kvality, které by sborovny měly mít: mj. přátelství, nadšení pro práci, úsilí o úspěch každého žáka, možnost spolehnout se jeden na druhého.

Později jsem přešel na obchodní akademii ve Vršovicích, kde jsem působil šest let. Byl bych tam asi zůstal i nadále, ale v rámci doktorského studia jsem využil možnosti odjet na půl roku na anglickou Sheffield Hallam University a později jsem dostal stipendium na roční studium na University of Alberta v kanadském Edmontonu. Při obou svých zahraničních pobytech jsem měl možnost poznat výuku mateřského jazyka v zahraničí, hospitoval jsem přímo ve školách a ve srovnání s výukou angličtiny jako mateřštiny jsem analyzoval pozitiva i negativa toho, jak pojímáme češtinu v naší škole.

Od ukončení doktorského studia jsem působil na Katedře českého jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, od října 2020 působím na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Mou hlavní specializací je didaktika českého jazyka pro základní a střední školu. Od roku 2017 do roku 2019 jsem vedl mezinárodní výzkumný tým, který shrnul momentální situaci výuky jazyka u nás, na Slovensku a v Polsku (monografie Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polské didaktické reflexi – vydalo Karolinum v r. 2019), jenž se zabýval aktuálními způsoby výuky češtiny v základních školách (monografie Výuka češtiny mezi tradicí a inovací – vydala Academia v r. 2020), a jenž vytvořil inovativní koncepci výuky češtiny pro základní školu (příručka Školní výpravy do krajiny češtiny: didaktika českého jazyka pro základní školy – vydal Fraus v r. 2020). Přitom ale stále zůstávám ve stálém kontaktu s pedagogickou praxí základních a středních škol.

Od roku 2004 až do roku 2020 jsem pracoval jako základoškolský, středoškolský a vysokoškolský učitel. Na základě kombinace praxe i teorie bych se nyní rád podělil o své poznání limitů a možností výuky češtiny s ostatními učiteli. Chcete-li zvýšit kvalitu výuky češtiny, pak usilujete o totéž, co já. Pojďme se o to pokusit společně…


CV

Vzdělání
Habilitační řízení (doc.)
2020
Pedagogika

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

 

Rigorózní řízení (PhDr.)
2015

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Doktorský studijní program (Ph.D.)
2010–2014
Pedagogika

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
University of Alberta, Edmonton, Kanada (2013–2014)
Sheffield Hallam University, Sheffield, Spojené království (2013)

Magisterský studijní program (Mgr.)
2003–2010
Učitelství anglického jazyka a českého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

1999–2003

Gymnázium Zlín, nám. T. G. Masaryka 2734-9

Pracovní zkušenosti
Docent
od 2020

Katedra českého jazyka a literatury

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, Olomouc

Odborný asistent
2014–2020

Katedra českého jazyka
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, M. D. Rettigové 4, Praha 1

Vedoucí mezinárodního vědeckého týmu
2017–2019

PRIMUS/HUM/19 Didaktika českého jazyka v současném vzdělávacím kontextu

Učitel SŠ
2015–dosud

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Učitel VOŠ
2011–2013 | 2014–2018

Vyšší odborná škola publicistiky, Opatovická 160/18, Praha 1

Czech Research Assistant
2013–2014

University of Alberta, Wirth Institute for Austrian and Central European Studies

Učitel VŠ
2011–2013

Katedra českého jazyka
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, M. D. Rettigové 4, Praha 1

Učitel SŠ
2006–2013

Obchodní akademie, Heroldovy sady 1, Praha 10

Výuka anglického jazyka pro dospělé; interní jazykový auditor
2004–2010

Institut environmentálních služeb, a. s.

Učitel ZŠ
2004–2006

Tyršova základní škola, Praha 5

Publikační činnost
1. Vědecké monografie
 1. Štěpáník, S. (2020). Výuka češtiny mezi tradicí a inovací. Praha: Academia.
 2. Štěpáník, S., Hájková, E., Eliášková, K., Liptáková, Ľ., & Szymańska, M. (2020). Školní výpravy do krajiny češtiny: didaktika českého jazyka pro základní školy. Plzeň: Fraus.
 3. Štěpáník, S. et al. (2019). Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polské didaktické reflexi. Praha: Karolinum.
 4. Pieniążek, M., & Štěpáník, S. (Eds.). (2016). Teaching of national languages in the V4 countries. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.
2. Kapitoly v monografiích
 1. Štěpáník, S. (2020). Between Grammar and Communication: Teaching L1 in the Czech Republic and England. In B. Green, & P.-O. Erixon (Eds.), Rethinking L1 Education in the Global Era. New York: Springer.
 2. Štěpáník, S. (2019). Profesní vidění budoucích češtinářů a obsahově zaměřený přístup k jejich přípravě. In M. Čechová, & M. Spěváčková (Eds.), Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině (s. 35–52). Plzeň: Západočeská univerzita.
 3. Štěpáník, S. (2017). Rozhovor nad komunikačními funkcemi výpovědi. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 49–64). Brno: Masarykova univerzita.
 4. Šmejkalová, M., & Štěpáník, S. (2016). Teaching Czech language and literature in the Czech Republic. In M. Pieniążek, & S. Štěpáník (Eds.), Teaching of national languages in the V4 countries (s. 31–63). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.
3. Práce publikované v recenzovaných odborných časopisech vydávaných v ČR a SR
 1. Štěpáník, S. (2020). Konstruktivistické a kognitivně-komunikační paradigma jako východisko koncepce výuky českého jazyka. Pedagogika, 70(1), 528.
 2. Štěpáník, S. (2019/2020). O paradoxu středoškolské výuky českého jazyka a literatury. Český jazyk a literatura, 70(3), 105–111.
 3. Štěpáník, S., & Vlčková-Mejvaldová, J. (2019). Impact of teachersʼ beliefs on teaching phonetic aspects: The case of Czech as L1. Journal of Language and Cultural Education, 7(2), 108–139.
 4. Štěpáník, S., & Topolovská, T. (2019). Rozvoj interkulturní kompetence ve výuce anglicky psané postkoloniální literatury. O dieťati, jazyku, literatúre, 7(1), 20–35.
 5. Štěpáník, S. (2019). O nutnosti obsahově zaměřeného přístupu v didaktice češtiny. Didaktické studie, 11(1), 13–25.
 6. Štěpáník, S. (2019). Komunikační nauka o českém jazyku – velmi stručné představení. Didaktické studie, 11(1), 95–99.
 7. Štěpáník, S. (2018/2019). Kognitivně-komunikační princip jako základní východisko výuky českého jazyka. Český jazyk a literatura, 69(5), 214–223.
 8. Štěpáník, S. (2018). Vliv nové podoby maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury na vyučování ve výpovědích učitelů. Pedagogická orientace, 28(3), 435–471.
 9. Štěpáník, S., & Holanová, R. (2018). Úvod do stylistiky jako problém didaktický. Didaktické studie, 10(2), 167–175.
 10. Štěpáník, S., & Holanová, R. (2017/2018). K jazykovým a stylizačním dovednostem budoucích češtinářů. Český jazyk a literatura, 68(5), 230–238.
 11. Vlčková-Mejvaldová, J., & Štěpáník, S. (2017/2018). Jak na zvukovou stránku ve výuce češtiny? Český jazyk a literatura, 68(3), 112–125.
 12. Štěpáník, S., & Slavík, J. (2017). Žákovské prekoncepty jako konstitutivní prvek výuky mateřského jazyka. Pedagogická orientace 27(1), 58–80.
 13. Štěpáník, S. (2017). Pravidla diskuse jako problém didaktický. Didaktické studie, 9(2), 199–205.
 14. Štěpáník, S. (2016/2017). Co přinesou centrálně zadávané přijímací zkoušky? Český jazyk a literatura, 67(3), 105–111.
 15. Štěpáník, S., & Chvál, M. (2016). Konstruktivismus jako cesta ke zlepšování výsledků vzdělávání v českém jazyce? Studia paedagogica, 21(1), 35–56.
 16. Štěpáník, S. (2016). Výuková situace: Transformace větného členu na větu a naopak v kontextu větného rozboru. Komenský, 140(4), 30–39.
 17. Štěpáník, S., & Schneiderová, S. (2016). Problematika diskurzu jako nové téma pro školní praxi. Český jazyk a literatura, 66(5), 214–223.
 18. Štěpáník, S. (2015). Konstruktivismus a jeho didaktické implikace ve vyučování českého jazyka. Nová čeština doma a ve světě, (2), 11–22.
 19. Štěpáník, S. (2014/2015). Analýza diskurzu ve školské praxi na příkladu z Anglie. Český jazyk a literatura, 65(4), 164–173.
 20. Štěpáník, S. (2014). Příklad výzkumu žákovských představ v české syntaxi. Pedagogická orientace, 24(1), 111–127.
 21. Štěpáník, S. (2011). (Mezijazyková) homonymie a paronymie z didaktického hlediska. Didaktické studie, 3(1), 34–41.
 22. Štěpáník, S. (2011). Konstruktivistické paradigma ve vyučování českému jazyku. Didaktické studie, 3(2), 73–77.
 23. Štěpáník, S. (2010/2011). Několik poznámek ke článku Co neumějí studenti bohemistiky. Český jazyk a literatura, 61(4), 187–188.
 24. Štěpáník, S. (2006/2007). Výuka frazeologie na obchodní akademii: příspěvek k vznikajícímu RVP. Český jazyk a literatura, 57(4), 181–183.
4. Práce publikované v recenzovaných odborných časopisech vydávaných v zahraničí
 1. Štěpáník, S. (2019). Pupil preconception as a source of solutions to lingering problems of grammar teaching? L1–Educational Studies in Language and Literature, (19), 1–24.
 2. Vlčková-Mejvaldová, J., & Štěpáník, S. (2019). Percepce výslovnostních chyb učiteli českého jazyka. Bohemistyka. (2), 245–274.
 3. Štěpáník, S. (2017). Skills and knowledge about language in the Czech context. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. (8), 26–34.
5. Práce publikované v recenzovaných sbornících vydaných v ČR a SR
 1. Vlčková-Mejvaldová, J., & Štěpáník, S. (2018). Spisovná výslovnost: exempla trahunt. In O. Bláha (Ed.), Spisovná čeština a jazyková kultura 2018: Příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci (s. 350–360). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 
 2. Šmejkalová, M. & Štěpáník, S. (2012). Kontinuum a diskontinuum vzdělávání na prvním a druhém stupni ZŠ z hlediska didaktických technologií ve vyučování českému jazyku a pregraduální přípravy učitelů. In H. Marešová, & L. Hejsek (Eds.), Sborník příspěvků z mezinárodní konference ICT ve vzdělávání (s. 201–212). Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 
 3. Štěpáník, S. (2011). Koncepce vyučování českému jazyku ve světle (nejen) mezinárodního výzkumu. In S. Bendl, & M. Zvírotský (Eds.), Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. 
6. Práce publikované v recenzovaných sbornících vydaných v zahraničí
 1. Štěpáník, S. (2019). Nauczyciel języka ojczystego w konflikcie między tradycją a współczesnością. In K. Maciejak, & M. Trysińska (Eds.), Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole (s. 85–101). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 2. Štěpáník, S., & Šmejkalová, M. (2012). Innovations in Czech Language Teacher Training. In Pixel (Eds.), ICT for Language Learning (s. 403–406). Florence: Pixel.
7. Učební texty publikované (učebnice, skripta)
 1. Štěpáník, S., & Vlčková-Mejvaldová, J. (2018). Cvičebnice výslovnosti češtiny nejen pro školní výuku. Plzeň: Fraus.
 2. Štěpáník, S., & Šmejkalová, M. (2017). Průvodce začínajícího češtináře. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.
8. Ostatní publikace (popularizační práce, recenze atd.)
 1. Štěpáník, S., & Vlčková-Mejvaldová, J. (2019/2020). Spisovná čeština a jazyková kultura na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Český jazyk a literatura, 70(1), 38–39.
 2. Štěpáník, S. (2017/2018). Autentický pohled do výuky českého jazyka. Český jazyk a literatura, 68(1), 47–50.
 3. Štěpáník, S. (2016). Kreativita v kontextu finského školského systému. Didaktické studie, 8(1), s. 124–127.
 4. Štěpáník, S. (2015). A Truly Constructivist Conference on Constructivism. Orbis scholae, 9(2), s. 145–147.
 5. Štěpáník, S. (2015). O skrytém lektorátu. Krajiny češtiny, (7), s. 52–53.
 6. Štěpáník, S. (2012). Příprava učitelů češtiny na Pedagogické fakultě se proměňuje. iForum, 14. 9. 2012, [online] <http://www.cuni.cz/IFORUM-13414.html>.
 7. Štěpáník, S., & Velčovský, V. (2011/2012). Nové trendy v didaktice českého jazyka. Český jazyk a literatura, 62(3), s. 145–147.
 8. Štěpáník, S. (2011). Čeština a škola – úryvky skrytých dějin (rec.). e-Pedagogium, 11(1), 178–180.
 9. Štěpáník, S. (2011). The Complete Guide to Becoming an English Teacher (rec.). Didaktické studie, 3(2), 153–156.
Jiná odborná činnost než publikační
Vystoupení na konferencích

Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka. KČJ PedF UK, 24.–25. září 2019, Praha: Komunikační nauka o českém jazyku – představení koncepce (vystoupení jako součást sympozia Komunikační nauka o českém jazyku – společně s M. Szymańskou, Ľ. Liptákovou a E. Hájkovou)

Languages and texts: learning and developmental approaches. Universidade NOVA de Lisboa & ARLE, 24.–28. června 2019, Lisabon, Portugalsko: Between grammar and communication: The case of the Czech Republic and England (vystoupení jako součást sympozia Rethinking L1 Education in the Global Era – společně s B. Greenem, P.-O. Erixonem a E. Kroghovou).

Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy. Prešovská univerzita v Prešově, 6.–7. února 2019, Prešov, SR: Proměny didaktiky českého jazyka.

Konstruktivistické přístupy ve vzdělávání v perspektivě (nejen) oborových didaktik. Masarykova univerzita v Brně, 13. prosince 2018, Brno: Konstruktivistické a kognitivně-komunikační paradigma jako východisko koncepce výuky českého jazyka.

Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością. Varšavská univerzita, 8.–9. listopadu 2018, Varšava, Polsko: Učitel českého jazyka mezi tradicí a současností.

Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Univerzita Palackého v Olomouci, 18.–19. října 2018, Olomouc: Spisovná výslovnost: exempla trahunt (s J. Vlčkovou).

Linguistics for language teaching and learning. Uniwersytet w Białymstoku, 26.–27. června 2018, Białystok, Polsko: Phonetic aspects in L1 teaching in the Czech Republic (s J. Vlčkovou).

Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka. KČJ PedF UK, 9.–11. května 2018, Praha: Cesty české, slovenské a polské didaktiky mateřského jazyka.

Cultures, Arts & Verbal Communication. Tallinnská univerzita & ARLE, 15.–17. července 2017, Tallinn, Estonsko: Future teachers’ writing skills matter.

Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka. PedF UK, 2.–3. května 2017, Praha: A co zvuková stránka jazyka? (s J. Vlčkovou).

Didactics of national languages in Central Europe: Methodology and comparative studies. Instytut filologii polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 20.–21. října 2016, Krakov, Polsko: Knowledge about Language vs. Skills in the Czech Context.

International Symposium Teaching of National Languages in V4 Countries. Instytut filologii polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 12. ledna 2016, Krakov, Polsko: Teaching Czech (s M. Šmejkalovou).

3rd International Symposium and Conferences on Creative Education. Council for Creative Education, 16.–19. listopadu 2015, Tampere, Finsko: Creativity in Language Education.

Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. PedF UP v Olomouci, 15. října 2015, Olomouc: Vyjádření přívlastku v učivu 7. ročníku základní školy (s M. Šmejkalovou).

Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka. PedF UK v Praze, 28.–30. dubna 2015, Praha – Klánovice: Konstruktivismus a jeho didaktické implikace ve výuce českého jazyka.

31st Annual Conference of the Association for Constructivist Teaching. Association for Constructivist Teaching, 5.–6. prosince 2014, Charleston, SC, USA: Constructivism in Czech Language Teaching.

Twenty-First International Conference on Learning. The Learner, 14.–17. července 2014, New York, USA: Constructivism in Czech Language Teaching (Graduate Scholar Award).

ICT ve vzdělávání. PedF UP v Olomouci, 7.–8. listopadu 2012, Olomouc: Kontinuum a diskontinuum vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ z hlediska didaktických technologií ve vyučování ČJ a pregraduální přípravy učitelů (s M. Šmejkalovou).

ICT for Language Learning. Pixel, 13.–14. listopadu 2012, Florencie, Itálie: Innovations in Czech language teacher training.

Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace. Česká pedagogická společnost & PedF UK, 16.–17. února 2011, Praha: Koncepce vyučování českému jazyku ve světle (nejen) mezinárodního výzkumu.

Nové trendy v didaktice českého jazyka. KČJ PedF UK, 9. září 2011, Praha: Konstruktivistické paradigma ve výuce českého jazyka.

Organizace odborných setkání, konferencí

Česko-slovensko-polské setkání didaktiků mateřského jazyka (pod záštitou MŠMT ČR a děkana PedF UK). Luhačovice, 12.–15. dubna 2018; hlavní organizátor a člen vědeckého výboru konference.

Odborný seminář s mezinárodní účastí k inovativní koncepci výuky českého jazyka. Kroměříž, 2.–4. listopadu 2018; hlavní organizátor semináře.

Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka. Praha, 24.–25. září 2019; člen vědeckého výboru konference.

Výzkumné projekty

2018–2020: VEGA 1/0353/18 Implicitné jazykové znalosti dieťaťa mladšieho školského veku; hl. řesitelka prof. PaedDr. Ľ. Liptáková, Ph.D.; konzultant, oponent

2018–2019: ESF OP VVV Pregraduální vzdělávání; spoluřešitel, hl. řešitel PhDr. D. Greger, Ph.D.

2017–2019: PRIMUS/HUM/19 Didaktika českého jazyka v současném vzdělávacím kontextu; hlavní řešitel

2015/2016: Visegrádský projekt – Teaching of National Languages in V4 Countries, hl. řešitel dr hab. M. Pieniążek, prof. UP; spoluřešitel.

2014–2017: Univerzita Karlova v Praze (UNCE) – Centrum výzkumu základního vzdělávání, hl. řešitelka prof. PhDr. E. Walterová, CSc.; spoluřešitel.

2012: FRVŠ – Inovace studijního předmětu Didaktika českého jazyka; spoluřešitel, hl. řešitelka doc. PhDr. M. Šmejkalová, Ph.D.; spoluřešitel

2014–2017: PRVOUK – Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově P15 (Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání), koordinátorka prof. PaedDr. R. Wildová, CSc.; spoluřešitel

Granty

Fulbright Specialist č. 6889 pro přednáškový pobyt dr. Jamese Pelecha

Studijní pobyty

2019 Pedagogická univerzita, Krakov, Polsko, délka pobytu 1 týden

2019 Prešovská univerzita v Prešově, Slovensko, délka pobytu 1 týden

2019 Pedagogická univerzita, Krakov, Polsko, délka pobytu 1 týden

2019 Prešovská univerzita v Prešově, Slovensko, délka pobytu 1 týden

2018 United College Cork, Cork, Irsko, délka pobytu 14 dnů

2018 Pedagogická univerzita, Krakov, Polsko, délka pobytu 1 týden

2017 Běloruská státní univerzita, Minsk, Bělorusko, délka pobytu 1 týden

2017 Pedagogická univerzita, Krakov, Polsko, délka pobytu 1 týden

2017 Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko, délka pobytu 1 týden

2016 University of Alberta, Edmonton, Kanada, délka pobytu 1 měsíc (Wirth Alumni Grant)

2013–2014 University of Alberta, Edmonton, Kanada, délka pobytu 12 měsíců

2013 Sheffield Hallam University, Sheffield, Spojené království, délka pobytu 5 měsíců

Veřejné přednášky, odborná vystoupení, semináře pro učitele

22. 11. 2019 krajský metodický kabinet ČJL pro hl. m. Prahu: interaktivní přednáška Komunikační pojetí v integrované výuce tzv. mluvnice a slohu

15. 11. 2019 Prague Education Festival: interaktivní přednáška Jak dále ve výuce češtiny?

7. 11. 2019 Den češtiny (FF UK): interaktivní přednáška Nakolik můžeme být spokojeni se stavem výuky češtiny v našich školách?

5. 11. 2019 seminář pro učitele Jak na zvukovou stránku ve výuce češtiny?, Praha

22. 10. 2019 seminář pro učitele Jak na zvukovou stránku ve výuce češtiny?, Brno

31. 6. 2019 člen odborné poroty ročníkových prací na Gymnáziu Na Zatlance, Praha 5

18. 6. 2019 odborný seminář pro Národní ústav pro vzdělávání a zástupce Cermat; téma Vztahy vstupové, procesové a výstupové reformy ve výuce českého jazyka a literatury

15. 6. 2019 odborný seminář pro učitele slovenského jazyka a literatury, Indícia, Bratislava, SR; téma konstruktivistických přístupů ve výuce českého jazyka

16. 3. 2019 konference Fraus pro učitele českého jazyka a literatury, ZŠ Kunratice; téma pracovní dílny: Jak se má výuka mluvnice k rozvoji komunikačních dovedností žáků?

6. 11. 2018 setkání učitelů a studentů českého jazyka a literatury Český jazyk a literatura – od teorie k praxi, Otevřeno, FP ZČU v Plzni; téma pracovní dílny: Aktuální problémy výuky českého jazyka na základní škole

26. 5. 2018 konference Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka: seminář pro učitele k Cvičebnici výslovnosti nejen pro školní výuku (s J. Vlčkovou)

19. 4. 2018 prezentace pro Národní ústav pro vzdělávání k revizím kurikula z ČJ: Kam dál v kurikulu českého jazyka?

2017, 2018 odborné semináře pro Povodí Ohře, s. p.

duben a květen 2017 série školení pro učitele na téma Práce s chybou ve výuce českého jazyka (Praha, Olomouc, Brno; agentura Descartes; společně s J. Vlčkovou)

23. listopadu 2017 Běloruská státní univerzita v Minsku, Bělorusko; přednáška na téma Aktuální otázky didaktiky českého jazyka.

červen 2017 odborné semináře pro Českou školní inspekci: Novinky v oborové didaktice českého jazyka (Olomouc, Praha)

22. 5. 2017 seminář pro doktorandy na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem

2. 5. 2017 setkání didaktiků ČJL, PedF UK; přednáška na téma Vliv maturitní zkoušky na výuku českého jazyka a literatury

18. 8. 2016 SVU – Československá společnost pro vědy a umění v Albertě; přednáška na téma Vývojové tendence výuky českého jazyka včera a dnes

9. 8. 2016 University of Alberta; přednáška na téma Traditions of L1 teaching in the Czech Republic in the Central European context

18. 5. 2016 seminář UNCE na PedF UK; přednáška na téma Žákovský prekoncept jako konstitutivní prvek výuky českého jazyka

11. 11. 2015 přednáška na odborném kolokviu v rámci řešení grantu Visegrádského fondu Teaching of National Languages in the V4 Countries, PedF UK v Praze: Comparative Didactics as a Source for First Language Teaching

19. 6. 2015 PedF MU v Brně; přednáška na téma Současnost didaktiky českého jazyka (s M. Šmejkalovou)

29. 4. 2014 SVU – Československá společnost pro vědy a umění v Albertě; přednáška na téma Quo vadis, češtino?

6. 3. 2014 University of Alberta; přednáška na téma Constructivism and its pedagogical implications in Czech language teaching

Jiná odborná činnost

od 2013 každoroční výuka českého jazyka na letních jazykově-kulturních táborech v Edmontonu, Kanada (pořádá SVU – Československá společnost pro vědy a umění v Albertě); spolupořadatel akce

srpen 2017 výuka českého jazyka na letní škole v Calgary, Kanada (pořádala Česká škola v Calgary)

Vystoupení v médiích

Události ČT, Události, komentáře, DVTV, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Studio 6

Recenzní a posudková činnost

časopisy Pedagogická orientace, Nová čeština doma a ve světě, Didaktické studie, Český jazyk a literatura, Paidia i Literatura ad.

recenzent učebnic pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

posuzovatel grantových přihlášek NAKI II pro Ministerstvo kultury ČR

Členství v odborných společenstvích

ARLE – International Association for Research in L1 Education

ČPdS – Česká pedagogická společnost

panel pro revize RVP na NÚV

národní kabinet českého jazyka

člen programové rady série Lingwistyka i Edukacja (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, PL)

Členství v redakčních radách časopisů

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Český jazyk a literatura

Paidia i Literatura

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego


Rolovat nahoru